Statut

Poniżej przedstawiamy wyciąg ze Statutu Fundacji. Jest to fragment rozdziału, który opisuje cele Fundacji.

Kompletny statut jest do pobrania pod tym linkiem

 

Rozdział II

Cele i formy działalności Fundacji

 

§ 9

Celem Fundacji jest działalność informacyjno-edukacyjno-psychologiczna, mająca na celu:

 1. zapewnienie najwyższych standardów w zakresie opieki porodowej i okołoporodowej;
 2. podniesienie poziomu wiedzy kobiet ciężarnych i ich rodzin z zakresu przebiegu ciąży i porodu;
 3. podniesienie poziomu wiedzy i wspomaganie rozwoju wiedzy z zakresu opieki nad noworodkiem i niemowlęciem;
 4. podnoszenie kwalifikacji personelu położniczego, pediatrycznego, ginekologicznego, fizjoterapeutycznego, psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego; i innego personelu specjalistycznego z dziedziny zdrowia i profilaktyki rodziny;
 5. wspieranie rodziców w dążeniu do świadomego wychowywania swoich dzieci;
 6. budowanie dojrzałych relacji opartych o wiedzę: o rozwoju dziecka, o zmianach zachodzących w relacji rodzic-dziecko od poczęcia do dorosłości, o prawidłową komunikację, o wychowaniu bez użycia przemocy;
 7. propagowanie idei naturalnego karmienia piersią;
 8. propagowanie idei zaangażowanego, odpowiedzialnego i aktywnego rodzicielstwa;
 9. wyrównywanie szans dzieci z różnych środowisk społecznych poprzez m.in. rehabilitację, opiekę psychologiczną i inne działania profilaktyczne;
 10. edukację i wsparcie kobiet ciężarnych zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym lub pochodzących z rodzin alkoholowych;
 11. edukację kobiet ciężarnych z zakresu rozwoju płodu i laktacji;
 12. wsparcie psychologiczno-terapeutyczne rodzin ze środowisk patologicznych, zagrożonych ubóstwem;
 13. wzmocnienie kompetencji rodzicielskich i relacji rodzic-dziecko osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubóstwem i chorobą alkoholową;
 14. wzmocnienie więzi międzypokoleniowej w rodzinie;

§ 10

Ponadto celami Fundacji są również:

 1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 3. działalność charytatywna i dobroczynna;
 4. działalność na rzecz ochrony zdrowia i promocji zdrowia, w tym działalność lecznicza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 5. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 6. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 7. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 8. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 9. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 10. działania na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 11. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 12. promocja i organizacja wolontariatu;
 13. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 14. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 15. rewitalizacja społeczna.